• हवाई अड्डा निर्देशक
    • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण महाराणा प्रताप हवाई अड्डा दाबोक उदयपुर - 313023 (राजस्थान)
    • 91-294-2655950
    • apdvaud@aai.aero
    • 91-294-2655953