• हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शिलांग हवाई अड्डा उमरोई मेघालय -793103
  • 91-364-2908740 09436332580 (M)
  • 91-364-2580110
  • apdshillong@aai.aero
  • लोक शिकायत अधिकारी
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शिलांग हवाई अड्डा उमरोई मेघालय -793103
  • pgo_shillong@aai.aero