• श्रीमती अर्यमा सान्याल, विमानपत्तन निदेशक
 • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ,एल.बी.एस.आई. हवाईअड्डा ,बाबतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221006
 • 91-542-2622155
 • 91-542-2622320
 • apdvns@aai.aero
 • हवाईअड्डा टर्मिनल प्रबंधक
 • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ,एल.बी.एस.आई. हवाईअड्डा ,बाबतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221006
 • 91-542-2623060
 • terminal.vns@aai.aero
 • हवाईअड्डा टर्मिनल प्रबंधक
 • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ,एल.बी.एस.आई. हवाईअड्डा ,बाबतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221006
 • 918887161522
 • terminal.vns@aai.aero