• हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु - 620007
  • 91-431-2341810 (O), 0431 2341547 (R)
  • 91-431-2341812
  • apdtrichy@aai.aero