• हवाई अड्डा निर्देशक
    • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शिमला हवाई अड्डा, जुब्बरहट्टी शिमला (हिमाचल प्रदेश) 171,011
    • 91-177-2736835 - APD Office
    • apdshimla@aai.aero
    • 91-177-2736673