• हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मदुरै हवाई अड्डा मदुरै - 625022 (टीएन)
  • 91-452-2690717, 91-4522690612, 91-9442111325
  • 91-452-2690305, 2690151
  • apdmadurai@aai.aero
  • एन.जानगिरामन
  • विमानपत्तन निदेशक कार्यालय, मदुरै हवाई अड्डा
  • 9840177707/9442111325
  • 04522690151
  • pgo_madurai@aai.aero