• हवाई अड्डा निर्देशक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
  • कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट हवाई अड्डा पी.ओ, मलप्पुरम जिला-673647 (केरल)
  • 0483 2719491, 0483 2719493, 83300 52468 (M)
  • 0483 2711406
  • apd_calicut@aai.aero