• हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विशाखापत्तनम हवाई अड्डा विशाखापट्टनम-530009 (आंध्र प्रदेश)
  • 0891-2851100
  • 0891-2851101,2851103
  • apd_vizag@aai.aero